หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
ระบบ
สารสนเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกลาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
Ban Klang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
   
 
 
 
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ให้คำปรึกษาแนะนำ ในหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งเงินภาษีเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน เงินสะสม การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายจ่าย การพัฒนาจัดเก็บรายได้ งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ่าง และงานอื่นๆอันเกี่ยวข้องกับพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบแบบก่อสร้างถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ การประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร การก่อสร้างและบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ การวางผังเมือง ระบบระบายน้ำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ในสถานศึกษาที่สร้างขึ้น หรือได้รับการถ่ายโอนทางภารกิจ ทำนุบำรุงศาสนสถาน ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมพัฒนากีฬาและการละเล่นอื่นๆของท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสาร การเบิกจ่าย เอกสารรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย