หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ระบบสารสนเทศ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
Ban Klang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
   
 

ขยายเวลาในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ13-2
 
ขยายเวลาในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง      ได้แจ้งให้ผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ     เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่  ๑ พฤศจิกายน  -  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖   ไปแล้วนั้น
เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุและคนพิการเสียโอกาสในการขอรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  จึงให้ท่านช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการว่ามีใครตกหล่นหรือยังไม่ได้มาลงทะเบียน ให้มาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ภายในวันที่  ๑๓  -  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เท่านั้น  หากไม่มาภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิไม่ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ธ.ค. 2556 เวลา 15.10 น. โดย คุณ จุฑารัตน์ สิทธิกอน

ผู้เข้าชม 450 ท่าน