หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3

วัดเขาชี
เริ่มนับ วันที่ 12 พ.ย. 2556
  การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)