หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ระบบสารสนเทศ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
Ban Klang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
   
 
 
  ประชากรตำบลบ้านกลาง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 

วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 31 แห่ง

โบสถ์ จำนวน 3 แห่ง
 
จุดตรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 12 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง
 
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง
 
คลินิก จำนวน 4 แห่ง
 
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%