หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 
 
  ประชากรตำบลบ้านกลาง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 

วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 31 แห่ง

โบสถ์ จำนวน 3 แห่ง
 
จุดตรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 12 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง
 
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง
 
คลินิก จำนวน 4 แห่ง
 
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%