หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกมล อ่อนน้อมดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเจริญ ปานเกิด
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวลาวัลย์ จันทร์ดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวทองใบ ขำเฟื่อง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวมะลิวัลย์ ผิวอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา