หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวลภัสรดา ผลเกิด
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเจริญ ปานเกิด
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวลภัสรดา ผลเกิด
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวลาวัลย์ จันทร์ดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวชิดชนก สอนปัน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ครู