หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 


นางสาวลาวัลย์ จันทร์ดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 087-207-8296
 
สำนักงานปลัด
 


นางสาววิภารัตน์ ฤทธิ์ศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-982-7783


นายไพรัตน์ เพชรรัตน์
นักทรพยากรบุคลากรปฏิบัติการ


นางสาวลัยพร สารมะโน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวรัตน์ระวี ฉลองสัพพัญญู
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวรวีวรรณ จันดาวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายสุพรศักดิ์ ทิพย์สุขุม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวเจริญรัตน์ ระโส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ