หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ระบบสารสนเทศ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
Ban Klang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
   
 


นางสาวลาวัลย์ จันทร์ดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 087-207-8296
 
สำนักงานปลัด
 


นางสาววิภารัตน์ ฤทธิ์ศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-982-7783


นายไพรัตน์ เพชรรัตน์
นักทรพยากรบุคลากรปฏิบัติการ


นางสาวลัยพร สารมะโน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวรัตน์ระวี ฉลองสัพพัญญู
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวรวีวรรณ จันดาวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายสุพรศักดิ์ ทิพย์สุขุม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวเจริญรัตน์ ระโส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ