หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 


นายกมล อ่อนน้อมดี
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 
สำนักงานปลัด
 


นางสาวลาวัลย์ จันทร์ดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายไพรัตน์ เพชรรัตน์
นักทรพยากรบุคลากรปฏิบัติการ


นางสาววิภารัตน์ ฤทธิ์ศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวลัยพร สารมะโน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวพรรณนิภา เลาหสินนุรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาววันทนีย์ อุ่นเรือน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวรัตน์ระวี ฉลองสัพพัญญู
นิติกรปฏิบัติการ