หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 


นางสาวลภัสรดา ผลเกิด
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
กองคลัง
 


นางสาวลภัสรดา ผลเกิด
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวทองใบ ขำเฟื่อง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางสาวสุรัชฎา เพียปลัด
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางเลยรักษ์ จันทะคูณ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวธัญญ์ชยา ปัญญา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวชนารดี วันนะศร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางบุญสิน อุดอ่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ