หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 


นางสาวลภัสรดา ผลเกิด
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
กองช่าง
 


นายเจริญ ปานเกิด
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายพนม เสนานุช
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายอนุมัติ ชูประสิทธิ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


นายประวิทย์ น้อยเนตร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวสุพัตรา ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเทวินทร์ สีด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายอมฤต พริ้งชัยภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างเขียบนแบบ