หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 


นางสาวลภัสรดา ผลเกิด
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
กองการศึกษาฯ
 


นางสาวชิดชนก สอนปัน
ครู
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวมัฑณา ราชเพียแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสุนันทา มะลิวงษ์
ครู


นางสาวชิดชนก สอนปัน
ครู


นางสร้อยสุดา เอื้องสุวรรณ์
ครู


นางสาวอุ่นเรือน เทียมเพ็ง
ครู


นางสาวสายทาน รูปช้าง
ครู