หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วัดเขาชี และ วัดซำหวาย
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ในตำบลบ้านกลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
   
 
 

     
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า พัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา
 
การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง
 
การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง
 
 

     
 
การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลาง ถนน และพื้นที่สองข้างทาง
 
ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร จดพักร พัฒนาระบบการจราจร และป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนน
 
การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง และระบบการกระจายสินค้า
 
 

     
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และผู้ยากจน
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมความสามัคคี การรักษาความมั่นคงของประเทศ และสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพ
 
 

     
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมการดำเนินงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน